Algemene voorwaarden Kichinichi
  • Eigenzinnige ontwerpen
  • Met rubber stempels gemaakt
  • Bestel je eerste proefdruk gratis!

Algemene Voorwaarden

Kichinichi streeft naar een goede relatie met de klant en vindt het daarom belangrijk om duidelijk te zijn over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden.

Als je diensten bestelt via de website van V.O.F. Kichinichi hierna te noemen Kichinichi, ga je  akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier staan beschreven.

                                                  

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: Wederpartij of de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en een overeenkomst op afstand aangaat met Kichinichi;

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Kichinichi en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door Kichinichi ten behoeve van de klant;

Kichinichi: De ondernemer of de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de klant aanbiedt;

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kichinichi en de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Kichinichi voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.

Door het plaatsen van een bestelling via de website verklaart de klant bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren.

De via de website van Kichinichi gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Identiteit van de ondernemer:

 

V.O.F. Kichinichi, handelend onder de naam:

Kichinichi

Vestigings- en postadres (geen bezoekadres):

Eerste Sweelinckstraat 44, 1073 CM Amsterdam

+31 (0)6 251 65 851 // +31 (0)6 444 92 457

E-mailadres: info@kichinichi.nl

KvK-nummer: 81501013

RSIN: 8621.17.318

btw nummer: 862117318B01

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 14:00 uur

 

1. Totstandkoming overeenkomst

1.1.  Alle aanbiedingen van Kichinichi zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. 

1.2.  Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de website is geplaatst en Kichinichi deze heeft geaccepteerd.

1.3.  Prijzen kunnen ten allen tijden door Kichinichi worden gewijzigd en zijn van toepassing op volgende bestellingen.

1.4. Kichinichi is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

 

2. Prijzen en betalingen

2.1.  De prijzen zoals vermeld op de website van Kichinichi zijn inclusief BTW, exclusief enveloppen en verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.

2.2.  De juiste prijzen worden vermeld op deze website in het winkelmandje bij de bestelde artikelen en kunnen hier nagelezen worden.

2.3. Een bestelling door de klant wordt definitief wanneer de betaling volledig vooraf via de website is voldaan en door Kichinichi is geaccepteerd.

2.4.  Je bent aan Kichinichi de op de website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan jou getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de opdracht door jou. Een bestelling wordt alleen geaccepteerd als er direct is betaald via het aangesloten betaalplatform.

2.5.  Als bij jouw bestelling de betaling in gebreke blijft, is Kichinichi gerechtigd de bestelling te annuleren en geen producten te leveren.

2.6.  Kichinichi behoudt zich het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat de klant eerder producten heeft besteld zonder dat de betaling hiervan goed is afgerond en/of er andere onregelmatigheden zijn geconstateerd.

2.7.  Als er sprake is van een terugstorting worden bankkosten afgetrokken.

2.8.  Kichinichi behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.

 

3. Ontwerp op maat

3.1  Bij geboortekaartjes op maat gemaakt voor de klant door Kichinichi zijn alle offertes en aanbiedingen van Kichinichi vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

3.2.  Kichinichi kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

3.3.  Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is Kichinichi daar niet aan gebonden, tenzij hiervoor schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen Kichinichi en de klant.

3.4.  Een samengestelde offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd. Kichinichi is niet gebonden om een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5.  Ontwerpen die in opdracht van de klant wordt ontworpen, geïllustreerd of op een andere manier wordt vervaardigd door Kichinichi voor de klant, blijft auteursrechtelijk eigendom van Kichinichi en mag niet door de klant worden gebruikt voor andere doeleinden. 

3.6.  Kichinichi behoudt het recht om het werk en/ of het ontwerp op te nemen in de eigen collectie en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

4. Levering en leveringstermijn

4.1. Voor de levering van producten werkt Kichinichi samen met een derde partij. Over het algemeen PostNL, DHL of DHL4you.

4.2. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend of op officiële feestdagen.

4.3. Wanneer de leveringen zijn overgedragen aan de derde partij, zijn de leveringsvoorwaarden van deze partij van toepassing. Kichinichi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is (bijv. drukkerij en transporteur).

4.4. De bestellingen worden uitgevoerd door de op de klant aangegeven besteldatum, met voorbehoud van technische storingen en overmacht. 

4.5. Kichinichi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade of eventueel leed die de klant zou kunnen lijden ten gevolge van het niet of niet tijdig leveren. De klant heeft hiervoor geen recht op schadevergoeding en evenmin op het annuleren van de bestelling(en).

4.6. De levering gaat naar het door de klant opgegeven adres. Kichinichi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraagde of niet geleverde bestelling naar een door de klant veranderd of verkeerd ingevuld adres. 

4.7. De klant is eindverantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren en akkoord geven op de gegevens 

4.8. Producten die op verschillende momenten besteld of geproduceerd zijn kunnen kleurafwijkingen vertonen.

 

5. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechtelijke eigendomsrechten

5.1.  Kichinichi blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot de klant zijn betalingsverplichting volledig is nagekomen.

5.2.  Het risico van de producten gaat over op de klant zodra deze geleverd zijn.

5.3.  Auteursrechtelijke eigendommen blijven altijd bij Kichinichi. Niets uit het assortiment van Kichinichi mag nagemaakt of verveelvoudigd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kichinichi. Bij overtredingen 

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. Indien Kichinichi aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

6.2.  Als geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dient de klant dit binnen 2 dagen schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van duidelijk foto’s aan Kichinichi bekend te maken. 

6.3.  Kichinichi houdt zich het recht voor door haar geleverde producten te vervangen. Hierbij kan Kichinichi niet verplicht worden spoedleveringen in te zetten. Eventueel opnieuw geleverde producten worden door de gebruikelijke leverancier verzonden. 

6.4.  Kichinichi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook zoals: onvolledige of onjuiste (adres) gegevens, taal- en typfouten, onscherpe geuploade afbeeldingen of opmaakfouten.

6.5.  Indien Kichinichi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kichinichi beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.6.  Indien de klant producten na controle toch heeft verzonden, kunnen deze niet meer worden gereclameerd. 

6.7   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kichinichi.

6.8   Als de klant via de website eigen afbeeldingen of foto’s upload, is klant zelf verantwoordelijk voor eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten. 

 

7. Overmacht

7.1.  In geval van overmacht heeft Kichinichi het recht de levering of uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten of te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Dit wordt schriftelijk medegedeeld aan de klant zonder dat Kichinichi is gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld (overmacht), en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kichinichi geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Kichinichi niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook verstaan technische problemen aan de site, internet of telefoonverkeer welke niet binnen 24 uur kan worden opgelost. 

7.3.  Kichinichi kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7. 4.  Indien Kichinichi ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kichinichi gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De de klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

8. Retourrecht

8.1.  Bij aankoop van een (niet gepersonaliseerd) product heeft de klant het recht deze binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen retour te sturen. (herroepingsrecht). De klant kan een artikel terug sturen via een retouropdracht.  Dit kan door een email te sturen naar Kichinichi. De kosten voor het terugsturen van het artikel naar Kichinichi zijn voor de klant. Wij streven ernaar het geretourneerde artikel binnen 2 werkdagen na ontvangst te verwerken.

8.2.   Het geretourneerde artikel kan alleen teruggestuurd worden als deze compleet en in voor zover mogelijk originele staat en verpakking verkeert.

8.3.  Helaas kunnen wij gepersonaliseerde artikelen niet terug nemen omdat deze producten (mogelijk en waarschijnlijk) via de specificaties van de klant zijn aangepast. Daardoor verstaan wij alle producten die zijn besteld via de online ontwerpmodule als gepersonaliseerde producten, deze producten zijn speciaal voor de klant op maat gemaakt. De zichttermijn (herroepingsrecht) voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek is op de gepersonaliseerde producten dan ook niet van toepassing, omdat het om een op maat gemaakt product gaat.

 

9. Diversen

9.1.  De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing omdat het om op maat gemaakte specifieke producten gaat.

9.2.  Aanvraag proefkaartje afwijzen. 
Kichinichi biedt gratis proefkaartjes aan zodat het geboortekaartje op voorhand kan worden gezien en gevoeld. Hier draagt Kichinichi de kosten voor. Kichinichi stelt daarom als voorwaarde dat het aangevraagde kaartje voor een geboortekaartje door moet kunnen gaan qua tekstuele inhoud. Zijn wij van mening dat dit niet zo is dan behouden wij ons het recht voor te besluiten het gratis kaartje niet door te zetten naar de drukker.

 

10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.kichinichi.nl en op te vragen bij Kichinichi. Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Kichinichi. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 

Kichinichi is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 01-01-2022. Herzien op ..-..-..