Algemene Voorwaarden

Kichinichi streeft naar een goede relatie met de klant en vindt het daarom belangrijk om duidelijk te zijn over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden. Als je bij Kichinichi bestelt ga je akkoord met deze voorwaarden. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de website van Kichinichi zijn in te zien en zij, indien gewenst, op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Wederpartij of de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en een overeenkomst op afstand aangaat met Kichinichi;
Overeenkomst: Elke afspraak tussen Kichinichi en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden door Kichinichi ten behoeve van Opdrachtgever;
Kichinichi: De ondernemer of de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Opdrachtgever aanbiedt;

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kichinichi en Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Kichinichi voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.

Door het plaatsen van een bestelling via de website verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren.

De via de website van Kichinichi gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Identiteit van de ondernemer:

V.O.F. Kichinichi, handelend onder de naam:

Kichinichi

Vestigings- en postadres:

Eerste Sweelinckstraat 44, 1073 CM Amsterdam

+31 (0)6 251 65 851 // +31 (0)6 444 92 457

E-mailadres: info@kichinichi.nl

KvK-nummer: 81501013

RSIN: 8621.17.318

btw nummer: 862117318B01

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

 

Prijzen en offertes

De prijzen zoals vermeld op de website van Kichinichi zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De prijzen kunnen te allen tijde door Kichinichi worden gewijzigd.

Alle offertes en aanbiedingen van Kichinichi zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

Kichinichi kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

De in de offerte en op de website van Kichinichi genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingskosten en verzendkosten. Voor verzending buiten Nederland worden wel kosten berekend (deze worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de overeengekomen verzendwijze.)

Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is Kichinichi daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen Kichinichi en Opdrachtgever.

Een samengestelde offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd. Kichinichi is niet gebonden om een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kichinichi komt tot stand wanneer Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst via de website van Kichinichi, en deze per email door Kichinichi is bevestigd.

Kichinichi is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opdrachtgever zal hiervan in kennis worden gesteld.

Aanlevering gegevens

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van bestelde artikelen.

Voordat artikelen geproduceerd worden dient Opdrachtgever akkoord te gaan met de voorbeeldweergaven of verstrekte digitale proef van het product. Na akkoord door Opdrachtgever kan Kichinichi niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel.

Levering en leveringstermijn

Kichinichi streeft er naar artikelen zo spoedig mogelijk te leveren.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle benodigde gegevens ten behoeve van het produceren en leveren van bestelde artikelen.

De door Kichinichi vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. Kichinichi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade die Opdrachtgever zou kunnen lijden ten gevolge van het niet of niet tijdig leveren.

Kichinichi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is (bijv. drukkerij en transporteur).

Betaling

Bestelde artikelen worden direct vooraf betaald door Opdrachtgever. Artikelen worden pas in productie genomen na ontvangst van de volledige verschuldigde betaling.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Door Kichinichi gemaakte incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Annuleringsregeling

Opdrachtgever heeft ten alle tijde het recht de opdracht te annuleren. Wenst Opdrachtgever dit te doen na ontvangst van het laatste digitale ontwerp dan zal Kichinichi enkel de reeds gemaakte ontwerpkosten factureren aan Opdrachtgever.

Transport

Kichinichi draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de door haar geleverde artikelen. 

Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en Kichinichi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.

Overmacht

Kichinichi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kichinichi geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Kichinichi niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Kichinichi heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kichinichi haar verbintenis had moeten nakomen.

Kichinichi kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien Kichinichi ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kichinichi gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

Kichinichi blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot Opdrachtgever zijn betalingsverplichting volledig is nagekomen.

Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kichinichi, nadat Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Kichinichi ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kichinichi binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Na ontvangst controleert Opdrachtgever de aantallen en kwaliteit van geleverde producten. Mocht het geleverde product niet aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoen, dan wordt Kichinichi hier graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Kichinichi zal haar uiterste best doen om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

Indien door Kichinichi een voorbeeldkaart of proefdruk is verstrekt aan Opdrachtgever, dan geldt deze als indicatie. Afwijkingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking  tussen het eindproduct en het getoonde voorbeeld kunnen geen reden vormen voor afkeuring, ontbinding van de overeenkomst, korting of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
De kleuren van gedrukte kaartjes kunnen enigszins verschillen met de kleuren getoond op een willekeurig scherm. Dit is onontkoombaar. Kichinichi kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij reeds verzonden producten of na ingebruikname van de producten kunnen klachten niet meer in behandeling genomen worden. Opdrachtgever heeft op dat moment de geleverde producten geaccepteerd zoals geleverd. Er kan dan nimmer een beroep op korting of schadevergoeding worden gedaan.

Garantie

Kichinichi garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zullen zijn van welke gebreken ook. 

Indien het geleverde product gebreken vertoont heeft Opdrachtgever recht op herstel of vervanging van het product. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Kichinichi worden gezonden. Kichinichi wordt daarvan eigenaar.

Kichinichi heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever volledig te crediteren.

De hier genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kichinichi, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Kichinichi geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Aansprakelijkheid

Indien Kichinichi aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Kichinichi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kichinichi is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Kichinichi is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Kichinichi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Indien Kichinichi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kichinichi beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Kichinichi is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kichinichi.

Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.

Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart Kichinichi voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Kichinichi toerekenbaar is.

Indien Kichinichi uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Kichinichi zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kichinichi, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kichinichi en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Kichinichi voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien Opdrachtgever aan Kichinichi informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Indien de aangeboden informatiedragers, elektronische bestanden of software daarentegen wel defect of besmet zijn, behoudt Kichinichi zich het recht voor de hieruit voortvloeiende gevolgschade te verhalen op Opdrachtgever.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

Kichinichi behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Op alle ontwerpen van Kichinichi rust auteursrecht. Niets van deze website en geen van de producten of ontwerpen van Kichinichi mogen op enigerlei wijze vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kichinichi.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

De in het kader van de overeenkomst eventueel door Kichinichi tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Kichinichi, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 

Alle door Kichinichi eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kichinichi worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Kichinichi is te allen tijde gerechtigd om details uit een ontwerp op maat te hergebruiken in andere toepassingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Kichinichi behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Overname en verspreiding van (gedeelten van) teksten, afbeeldingen en/of gebruik van de handelsnaam of het logo van Kichinichi is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kichinichi.

Het door Kichinichi geleverde drukwerk wordt subtiel voorzien van de naam Kichinichi om de auteursrechtelijke bescherming tot uiting te brengen. Het is niet mogelijk drukwerk zonder deze naamsvermelding te bestellen.

Privacy

Door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Kichinichi gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor de betaling en bezorging van de bestelling.

Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kichinichi partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.kichinichi.nl en op te vragen bij Kichinichi. Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Kichinichi. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Kichinichi is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 01-01-2021. Herzien op ..-..-..